CHE 500 M.S. Tez (Kredisiz)

Bir öğretim görevlisi ile yüksek lisans öğrencisi arasında, belli bir araştırma konusu üzerindeki çalışmaları içeren program. Yüksek lisans öğrencileri ilk dönemlerinden başlamak üzere, her dönem başında bu derse kayıt olmak zorundadırlar.

 

 

CHE 501 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

Termodinamik yasalarının fenomenolojik ve istatistiksel açıdan ele alınması. Tepkimeler ve faz dengesi. Çözeltilerin özellikleri. Kimya mühendisliği proseslerinin termodinamik bakış açısından analizi. İstatistiksel ve tersinmez termodinamiğe giriş.

 

 

CHE 502 Faz Dengesi Termodinamiği

Gaz ve sıvı karışımlarında fügasite hesaplamaları. Sıvı çözeltilerinin teorisi. Yüksek basınçta akışkanların faz dengesi. Yoğuşmalı sistemlerde faz dengesi. Vaka çalışmaları.

 

 

CHE 508 Yüzeyler ve Katalizde Spektroskopi

Katalitik yüzey reaktivite konseptlerive katalitik yüzeyleri tayin için kullanılan araçlar. Güç katalizörleri ve tek kristalli yüzeylerin karakterizasyonu ve yapıları. Spektroskopik yüzey karakterizasyon teknikleri. Yüzey karakterizasyonu için bir bileşiğin adsorpsiyonunu gerektiren teknikler. Yüzey termodinamiği. Yüzey dinamiği. Yüzeylerin elektronik özellikleri. Tek kristalli yüzeylerde kataliz.

 

 

CHE 509 Polimerlerde Yapı, Özellik ve İşlenme İlişkileri

Polimerlerin morfolojisinde ve mekanik özelliklerinde monomer yapının ve zincir uzunluğunun etkileri. Polimer istatistiği. Polimer çözeltilerinin termodinamiği. Polimer kristalizasyon teorisi. Polimer reolojisinin prensipleri. Polimer reolojisinin polimer işlenmesine ve ürün yapısına etkileri.

 

 

CHE 510 İleri Reaksiyon Mühendisliği

Kimyasal reaksiyonların kinetiği. Kesikli ve ideal akış reaktörleri, yarı kesikli reaktörler. Laminar akış reaktörleri. Boru biçimindeki reaktörlerde eksensel ve radyal dağılım. Boru biçimindeki reaktörlerde eksensel ve radyal sıcaklık dağılımı. Gaz – katı katalitik reaktörlerde tasarım prensipleri. Reaktör kararlılığı. Akışlı reaktörlerde alıkonma zamanı dağılımı ve segregasyon.

 

 

CHE 511 Kataliz

Heterojen sistemlerde korunum denklemleri. Efektiflik faktörü ve heterojen katalitik reaktör tasarımına uygulanması. Katalizin prensipleri ve mekanizması; yüzey kimyası ve yüzey yapısı. Poroz katalizörlerin fiziksel özellikleri, reaksiyon mekanizmaları.

 

 

CHE 512 Çok Fazlı Reaktörler

Çok fazlı reaktörlere giriş, sınıflandırma, hidrodinamik ve hız prosesleri. Akışkan – katı; gaz – sıvı – sıvı ve gaz – sıvı – katı sistemler. Genel olarak kullanılan dinamik analiz teknikleri. Endüstriyel uygulamaları.

 

 

CHE 513 Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği

Kimyasal kinetiğin ve reaksiyon mühendisliği prensiplerinin biyoreaktörlere uygulanması. Biyolojik reaktör ve fermentör tasarımı ve büyütülmesi. Mikroorganizma üretiminin kinetiği, ürün oluşumu, enzimlerin katalizör görevi gördüğü reaksiyonlar.

 

 

CHE 514 Membran Prosesleri

Membrane konsepti. Biyoteknolojide membran ayırma teknikleri ve uygulamalarının prensipleri. Membran hazırlama teknikleri, hat saflaştırma, ürün ve atık su geri dönüşümü işlemlerinde membran uygulamaları.

 

 

CHE 515 Katalizde İlerlemeler

Heterojen kimyasal yüzey reaksiyonlarında mikrokinetik analiz, istatistiksel ve klasik termodinamik prensiplerinin uygulamaları. Geçiş durumu teorisi, yüzey enerjetiği. İleri katalizör karakterizasyon teknikleri: kimyasal reaksiyon analiziyle karakterizasyon bilgisinin birleştirilmesi.

Önkoşulu: CHE 510 ya da CHE 511 ya da dengi bir ders

 

 

CHE 517 Metabolik Mühendisliği

Mikrobiyoreaktör olarak mikroorganizmalar; endüstriyel açıdan önemli mikroorganizmalar. Biyoreaktör çalışma koşullarının biyoreaksiyon ağlarına ve metabolik yollara olan etkisi: fermentasyon fizyolojisi. Metabolik mühendisliğinin prensipleri: metabolik darboğazların tespit edilmesi. Metabolik kontrol analizi. Hücresel yolların termodinamik analizi. Yol tasarımı.

 

 

CHE 520 Taşınım Olayları

Kütle, momentum ve enerji taşınımı eşitliklerinin analitik ve yaklaşık çözümleri. Yavaş, potansiyel ve laminar sınır tabakası akışlarına giriş. Çok bileşenli sistemlerde ısı ve kütle aktarımının tanımlanması. Arafaz ısı, momentum ve kütle aktarımı.

 

 

CHE 521 İleri Akış

Yarı sıvı akışı. Euler eşitliği, Bernoulli eşitliği, Kelvin teoremi, irrasyonel hareket, Stoke’un akış fonksiyonu, vortisite; Navier – Stokes eşitliğinin analitik ve numerik çözümleri; yavaş akış eşitliği, kayganlaştırma teorisine giriş; vortisite taşınım eşitliği, laminar sınır tabakaları, türbülant sınır tabakaları; türbülansa giriş.

 

 

CHE 522 İleri Isı Aktarımı

Farklı geometrilerde yatışkın, yatışkın olmayan halde ve çok boyutlu iletim. Temel ısınım eşitlikleri; laminar, serbest ve zorlanmış taşınım. Türbülanslı taşınım. Isı ve momentum iletimi arasındaki analoji. Kapalı yüzeylerde ışıma yoluyla enerji iletimi.

 

 

CHE 523 İleri Kütle Aktarımı

Kütle aktarımının teori ve mekanizması. Laminar ve türbülanslı akış şartlarında ve büyük akılarda aktarım. Eşzamanlı kütle aktarımı ve kimyasal reaksiyon. Çok bileşenli sistemler. Belli başlı temel operasyonlardaki uygulamaları.

 

 

CHE 524 İleri Ayırma Prosesleri

Engelleyici ayırma prosesleri; aşamalı ve sürekli temas operasyonları. Akışlı reaktörlerde alıkonuş zamanı dağılımı; olasılık teorisi; momentler yöntemi; Brownian hareket, difüzyon ve sedimentasyon.

 

 

CHE 525 Çok Fazlı Sistemlerde Taşınım Olayları

Çok fazlı sistemlerde kütle, momentum ve enerji taşınım denklemleri; faz arayüzlerindeki atlama şartları; boyutsal ortalama teoremi ve hacim ortalama; poroz ortamda akış. Tek ve iki fazlı akışlar için Darcy yasası; kılcal tüp yığınlarında ısı ve kütle dağılımı; poroz ortamda genel dağılım problemi.

 

 

CHE 528 Lineer Olmayan Olaylar I: Kaos ve Fraktaller

Boltzmann denklemi ve lineer çözümü. Tersinmezlik ve tersinmez termodinamik. Lineer olmama durumu ve kararlılık. Kaosun matematiksel teorileri. Lineer olmayan dinamiklere fraktal yaklaşım. Türbülans, jelleşme, adsorpsiyon, kümelenme ve faz geçişi.

 

 

CHE 529 Biyoayırma Mühendisliği

Biyolojik sistemlerde ayırma prosesleri. Enzim / hücre izolasyonu, iyon değişimi metoduyla ürün zenginleştirme, filtrasyon, santrifüjleme, kromatografi, terz ozmoz, çökeltme, tuzla çöktürme, elektroforez, membran ile ayırma.

 

 

CHE 532 Akışkanlaştırma

Akışkanlaştırma prensipleri. Akışkan yataklarda ısı ve kütle aktarımı. Akışkan yataklı reaktörlerde tasarım prensipleri. Adsorpsiyon, desorpsiyon, kanallaşma, katı geri kazanımı, kararlılık, parçacık boyutunun küçültülmesi ve katı rejenerasyonu konuları vurgulanmaktadır.

 

 

CHE 538 Lineer Olmayan Olaylar II

Türbülans sistemlerinde dalgalar, dağılım ilişkileri. Makromoleküllerde ve akış içerisindeki çözeltiler. Heterojen ortamda süzme olayları. Fraktal yapılar,örüntü oluşumları ve durağan ve akışlı sistemlerin yapısı. Polimerler, seramikler, zeolitler, kömür, katalizörler ve biyomalzemelerden seçilmiş örnekler.

Önkoşulu: CHE 528 ya da denk bir ders

 

 

CHE 541 Petrol Rafinerisi Mühendisliği

Rafineri operasyonlarının genel yapısı, fiziksel ve kimyasal petrol rafineri prosesleri. Kimya mühendisliği prensiplerinin petrol işleme metodlarına ve ekipmanlarına uygulanması.

 

 

CHE 543 Nükleer Teknolojiler

Nükleer ve radyoaktif özellikler, radyasyon saptama cihazları. Radyoaktif çekirdekler ve endüstriyel proses kontrolünde kullanımları; analitik kimyada nükleer metodlar, radyasyon kimyası; nükleer reaktörlerin kimyasal yönleri, reaktör yakıtlarının tekrar işlenmesi.

 

 

CHE 545 Yanma Teknolojileri

Yanma için kullanılan yakıtlar. Kömür yakıtlı fırınlar, kömür atma makineleri ve toz yakıt brülörleri. Sıvı yakıtlar için kullanılan brülörler ve fırınlar. Gaz yakıtlar için kullanılan brülörler ve fırınlar. Akış yaratıcılar, performans hesaplamaları. Yanma kaynaklı hava kirliliği. Endüstriyel alevlerin ölçümleri.

 

 

CHE 546 Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme Teknolojileri

İçe tutunma ve tutucu malzemeler.  Emici malzemelerin fiziksel özellikleri. Tipik içe tutunma prosesleri. Adsorpsiyon ve iyon değişimi performansını etkileyen temel faktörler. Adsorpsiyon ve iyon değişimi ekipmanlarının tasarım prensipleri. Adsorpsiyon ve iyon değişimi proseslerinin endüstriyel uygulamaları.

 

 

CHE 550 Kimya Mühendisliği Matematiği

Fiziksel problemlerin basit formülasyonu ve makroskopik dengeler. Laplace dönüşümü ve karmaşık değişken teorisinin uygulamaları. Kısmi diferansiyel eşitliklerin detaylı uygulamaları. Matrisler ve kademeli proseslerde uygulamaları. Vektörler ve tensörler. Kordinat sistemleri. Optimizasyon metodları da içeren değişkenlerin kalkülüsü. Bu metodların kimya mühendisliği problemleri üzerinde uygulamaları.

 

 

CHE 551 Uygulamalı Veri Analizi Teknikleri

Olasılık kavramının temelleri. İstatistiksel çıkarımlar. Doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon metodlarıyla verilerin belli fonksiyonlar üzerine uydurulması. Deney tasarımı. Faktoriyel ve fraksiyonel faktoriyel tasarımlar. Parametre tahmini ve model ayrımı için özel deney tasarımları. Kimya mühendisliğindeki uygulamaları, programlama dilleri ile süreç modelleme.

 

 

CHE 558 Çimentonun Kimyası ve Üretimi

Kalkerli ve Portland çimentonun tarihi. Klinker ve çimento bileşiklerinin sınıflandırılması, üretimi ve faz ilişkileri. Portland çimentonun içeriği ve özellikleri. Üretim süreçleri. Döner fırında enerji ve kütle denklikleri. Kimyasal reaksiyonlar ile çimentonun faz içeriği ve dayanımı arasındaki ilişkiler. Çimentonun hidrasyonu.

 

 

 

 

CHE 572 Boya Teknolojisi

Boya ve yapısının, kromoforlar ve oksokrom gruplarının temel prensipleri. Endüstride yaygın olarak kullanılan boya ve pigmentlerin teknolojisi. Yağ ve su bazlı boyaların ve içeriklerinin teknolojisi. Formülasyon prensipleri ve test metodları.

 

CHE 573 Araştırma Yöntemleri ve Etik

Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği kavramları. Araştırmacının, yerel ve uluslararası düzenlemeler, araştırma ve yayın etiği ile ilgili tanımları, intihal tanımları, örnekleri, sonuçları ve intial içermeyen iş üretmeye yönelik metodolojileri etik olarak geçerli ve güvenilir bilimsel araştıma teknikleri ile ilgili sorumluluklarının tanımlanması.  

 

CHE 597 Yüksek Lisans Semineri

Her yüksek lisans öğrencisi araştırma konusunun amacı ve kapsamı hakkında bir sunum hazırlamalı ve diğer yüksek lisans öğrencilerinin sunumlarına katılıp aktif bir şekilde tartışmalarda yer almalıdırlar.

 

 

CHE 600 Doktora Tezi (Kredisiz)

Bir öğretim görevlisi ve doktora programı öğrencisi arasında belirlenen araştırma konusu üzerinde doktora derecesi ile sonuçlanan program. Doktora programına kayıtlı öğrenciler ikinci dönemlerinin başlangıcından itibaren her dönem bu derse kayıt yaptırmak zorundadırlar.

 

 

CHE 697 Doktora Semineri
Her yüksek lisans öğrencisi araştırma konusunun amacı ve kapsamı hakkında bir sunum hazırlamalı ve diğer yüksek lisans öğrencilerinin sunumlarına katılıp aktif bir şekilde tartışmalarda yer almalıdırlar.

 

 

CHE 705 Yakıt Pilleri Teorisi ve Uygulamaları

Hidrojen enerji sistemleri: hidrojen üretimi, depolanması, güvenliği ve ekonomisi. Yakıt pillerine giriş. Yakıt pili çeşitleri, alkalinin temelleri, proton değişim membranları, fosforik asit ve direk metanol yakıt pilleri. Yakıt pili elektrokimyası, yakıt pili bileşenleri: membranlar, katalizör ve membran elektrot montajı. Yakıt pili modellemesi ve sistem tasarımı, yakıt pili uygulamaları.

 

 ChE 709 Aerosol ve Parçacık Teknolojisi

Aerosol ve parçacık teknolojisinin kimya endüstrisindeki yeri. Parçacık boyut dağılımları ve istatistiği. Parçacık eylemsizliği ve dinamiği. Gaz-katı pnömatik akış. Parçacık difüzyonu ve termoforez. Aerosollerin termodinamiği: yoğuşma, buharlaşma, Kelvin etkisi ve çekirdeklenme. Topaklanma, yüklenme ve genel dinamik denklem. Işık saçınımı. Parçacık yakalanması ve boyut tayini için kullanılan ekipmanlar. Gaz fazında senteze giriş ve aerosol dinamiklerinin modellenmesi.

CHE 799 Lisansüstü Seminer Oryantasyonu

 

 

CHE 5555 Uluslararası Öğrenci Egzersizleri


Son Güncelleme:
20/06/2023 - 12:40