CHE 102 Kimya Mühendisliğine Giriş (1-0)1
Kimya mühendisliği mesleğinin temel kavramları; etik sorunları, çevresel sorumluluklar ve gelecek eğilimleri; literatür araştırması ve dönem projesinin sunumu.

 

 

CHE 203 Kimyasal Proses Hesaplamaları (4-0)4

Temel  kimya mühendisliği kavramları ve analiz metodları, kiymasal proses endüstrisi sistemleri problemlerinin çözümlerinde kullanılan kütle ve enerji denkliği hesaplamalarına giriş. 
Önkoşul: MATH119

 

 

CHE 204 Termodinamik I (4-0)4

Denge, sıcaklık ve çevrilebilirlik kavramları. Termodinamiğin ilk kanunu, ısı ve iş kavramları; ikinci yasa ve entropi kavramı. Maddenin hal denklemleri ve saf maddelerin termodinamik özellikleri. Sözü geçen prensiplerin açık ve kapalı sistemlerin analiz ve tasarımında kullanılan mühendislik uygulamaları. Güç üretimi ve soğutma içeren döngüsel sistemlerin termodinamik analizi. 
Önkoşul: PHYS105

 

 

CHE 220 Taşınım Olaylarının Prensipleri (3-0)3

Momentum, ısı ve kütle transferinin temel prensiplerine giriş. Moleküler hareketle laminar akışta tek boyutlu taşınım. İki faz arasında ve yüksek akışlı sistemlerde taşınım (Yalnızca Kimya Mühendisliği bölümünden olmayan öğrenciler için).

 

 

CHE 222 Akışkanlar Mekaniği (4-0)4

Hidrostatik. Momentum aktarımının prensipleri. Newton’un viskozite yasası. İnterfaz momentum aktarımı ve sürtünme. Boru hatlarında ve akışkana daldırılmış objelerde akış. Mekanik enerji denklikler ve Bernoulli denklemi. Boyutsal analiz. Gerçek problemler üzerinde uygulamalar. Çökme ve filtreleme işlemlerinin prensipleri. 
Önkoşul: MATH120

 

 

CHE 300 Yaz Stajı I NC

Kimya mühendisliği uygulamalarının yer aldığı bir tesiste 20 iş günü süreli bir staj. Kütle ve enerji denkliklerinin uygulamalarına özellikle önem verilecektir. Staj süresince yapılanlar resmi bir rapor olarak teslim edilmelidir. 
Önloşul: CHE102 ve CHE203 ve OHS301

 

 

CHE 305 Termodinamik II (4-0)4

Karışımların ve saf akışkanların termodinamik özellikleri, faz dengesi, kimyasal reaksiyon dengesi, gerçek ve ideal durumlara uygulanması. 
Önkoşul: CHE204

 

 

CHE 311 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (4-0)4

Homojen ve heterojen sistemlere uygulanan kimyasal reaksiyon mekanizmaları, hız denklikleri ve reaktör tasarımını içeren dengede olmayan prosesler. Eşısılı ve eşısılı olmayan durumların incelenmesi.

Önkoşul: CHE203 ve CHE305 veya CHE327 ve CHEM353 (eş koşul)

 

 

CHE 320 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (0-4)2

Fiziksel kimya ve akışkanlar mekaniği prensiplerinin gösterildiği laboratuvar çalışmaları. Laboratuvar güvenliği, deneysel sonuçlarının teoriyle ilişkilendirilmesi, sunum ve yazılı rapor konularına özellikle önem verilmektedir.
Önkoşul: CHE222, CHEM220, CHEM230, CHEM353 derslerinden üçü

 

 

CHE 327 Isı ve Kütle Transferi (4-0)4 

Isı ve kütle aktarımının moleküler düzeydeki mekanizmaları. Fourier ve Fick’in kanunları. Moleküler mekanizma ve konveksiyon ile tek boyutta  ısı ve kütle aktarımı. Isı ve kütlenin türbulanslı akışta aktarımı, ısı ve kütle aktarımı arasındaki analojiler. Işıma ile ısı aktarımı. Faz değişimi halindeki akışkanlara ısı aktarımı. Buharlaşma. Isı değiştiricisi tasarımı. 
Önkoşul: CHE222 veya CHE204

 

 

CHE 328 Ayırma Prosesleri (3-2)4

Aşamalı ve sürekli ayırma operasyonlarının prensipleri. Absorpsiyon, damıtma, ekstraksiyon, eş zamanlı ısı ve kütle aktarımı. Ayırma prosesi ünitelerinin tasarım ve uygulamaları.

Önkoşul: CHE305 (eş koşul) ve CHE327

 

 

CHE 352 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme (3-0)3

Kimyasal ve fiziksel proseslerde matematiksel model formülasyonu. Akış, ısı ve/veya kütle aktarımı ve kimyasal reaksiyon mühendisliği ile ilgili problemlerin çözümü. 
Önkoşul: MATH219 ve CHE222 ve CHE327

 

 

CHE 400 yaz Stajı II NC

Kimya mühendisliği uygulamalarının yoğun olarak kullanıldığı bir tesiste 20 iş günü süreli bir staj. Staj süresince yapılanlar resmi bir rapor olarak teslim edilmelidir.

Önkoşul: CHE222 veya CHE327

 

 

CHE 407 Proses Kontrolü (3-0)3

Kimyasal proseslerin yatışkın ve yatışkın olmayan haldeki davranışlarının modellenmesi. Kimya mühendisliğinin özel ilgi alanında bulunan proseslerin optimum kontrol stratejileri. Klasik ve modern kontrol teorileri ve uygulamalarının tartışılması. 
Önkoşul: MATH219 ve CHE311 veya CHE328

 

 

CHE 410 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (0-4)2

Enstrümental analiz, ısı aktarımı, akışkanlar mekaniği ve kimyasal kinetik prensiplerinin gösterilmesi üzerine yapılan laboratuvar çalışmaları. Deneysel sonuçların teoriyle olan ilişkisine, sunum ve resmi yazılı raporlara özellikle önem verilmektedir. 
Önkoşul: CHE320 ve CHE311 veya CHE327

 

 

CHE 414 Kimyasal Teknolojiler (3-0)3

Ham madde, enerji, ara kimyasallar, son ürün ve gelecek eğilimleri dikkate alınarak kimyasal proses endüstrisi üzerine yapılan çalışmalar.

 

 

CHE 416 Gaz Saflaştırma Teknolojileri (3-0)3

Adsorpsiyon, absorpsiyon ve kimyasal dönüşüm prensipleri. Adsorpsiyonla gaz dehidrasyonu ve saflaştırması, gaz safsızlıklarının katalitik dönüşümle giderilmesi.

 

 

CHE 417 Kimya Mühendisliği Tasarım I (3-2)4

Ucu açık proses ve/veya ürün tasarımı problemleri üzerine simülasyon, ekonomik analiz gibi kimyasal proses sentez metodları ve kimya mühendisliği prensiplerinin uygulamaları, tekrarlamalı karar verme ve optimizasyon amacıyla tasarım paketlerinin ve programlamanın kullanılması. Proses güvenliği ve etik sorunlarına özellikle önem verilecektir. 
Önkoşul: CHE311 ve CHE328

 

 

CHE 418 Kimya Mühendisliği Tasarım II (3-2)4

CHE 417 dersinin devamı niteliğinde, ekipman seçimi ve tasarımı, maliyet hesaplamaları, proje değerlendirme süreci, ürün güvenliği ve etik sorunları. 
Önkoşul: CHE417

 

 

CHE 420 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III (0-4)2

Kimyasal proseslere fiziksel ve kimyasal prensiplerin uygulanmasının gösterilmesi amaçlı yoğun laboratuvar deneyleri. Kütle aktarımı, eşzamanlı ısı ve kütle aktarımı, proses kontrolü ve enstrümental analiz, rapor yazımı gibi konulara özellikle önem verilmektedir. 
Önkoşul:CHE410 ve CHE328

 

 

CHE 423 Kimya Mühendisliği Ekonomisi (3-0)3

Ekonominin mühendislikteki önemi, mühendislerin ekonomideki rolü. Fizibilite analizleri bağlantılı pazar ve proses araştırmaları. Yer seçimi, sermaye yatırımı ve üretim maliyet analizi. Kimya mühendisliğinde faiz, vergiler, sigorta, amortisman, karlılık ve alternatif yatırımlar. 
Önkoşul: ECON210

 

 

CHE 426 Reaktör Tasarımı (3-0)3

Çoklu reaksiyon sistemleri, seçimlilik, çoklu reaktörler,  kimyasal reaktörlerin optimum tasarımı, reaktör kararlılığı kavramına giriş, reaktörlerde ideal olmayan akış.

Önkoşul: CHE311

 

 

CHE 427 Ayırma Proseslerinde Yeni Konular (3-0)3

Adsorpsiyon, iyon değişimi, kromatografi ve membran ayırma prosesleri konularına özellikle önem verilmektedir. Ayrıca kritik üstü ekstraksiyon ve kristalizasyon uygulamaları da verilmektedir. 
Önkoşul: CHE327 ya da bölüm kurulunun izni

 

 

CHE 428 Proses Prensiplerine Giriş (3-0)3

Biyoteknolojinin açık bir tanıtımından sonra kimyasal proses prensiplerinin kısaca incelenmesi. Madde ve enerji denklikleri, termodinamiğin temel yasaları, kinetik ve aktarım operasyonları. Dersin amacı; mühendislik bölümünden olmayan öğrencilere, proses işleyişini, mühendislik bakış açısından vermektir.

 

 

CHE 432 Akışkan Yataklı Reaktörlerin Tasarımı (3-0)3

Akışkan yataklı reaktörlerin tasarımı, hidrodinamiği, ısı aktarımı, kimyasal reaksiyonlar, tasarım için dikkate alınan faktörler, gaz – sıvı ayrılması, katı kalıntıların yönetimi.

 

 

CHE 440 CHE 440 Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim (3-0)3

Endüstriyel organizasyon, organizasyon teknikleri, yönetim, araştırma ve geliştirme, tedarik ve sözleşme, üretim, pazarlama, personel ve iç yönetim, işveren-işçi ilişkileri, finans, muhasebe, fabrika denetimi. Kimya ve bağlantılı endüstrilere ve Türk sanayisinde karşılaşılan önemli sorunlara özel önem verilmektedir. ISO 9000, tam zamanında üretim, toplam kalite yönetimi kavramları da anlatılmaktadır.

 

 

CHE 442 Polimer Teknolojileri (3-0)3

Polimerizasyonun kimyası; basamaklı, radikal zincir, emülsyon, iyonik zincir, zincir ko-polimerizasyonu, halka açılımı gibi mekanizmalar. Endüstri açısından önemli olan plastik maddelerin üretimi, özellikleri ve fabrikasyonu. Polimerlerin ve polimer çözeltilerinin reolojisi. Kompozit polimerler, yeni polimerler.

 

 

CHE 443 Biyo-Ürünlerin Sistem Çıkışı İşlenmesi (3-0)3

Sistem çıkışı işlemenin temelleri ve önemi. Yüksek ve düşük molekül ağırlıklı biyoteknoloji ürünlerinin  çeşitli metodlarla geri kazanımı, ayırma ve saflaştırılması.

 

 

CHE 444 Makromoleküler Ortamda Yapı Özellikleri İlişkileri (3-0)3

Makromoleküler zincirler, makromoleküllerin termodinamiği, makromoleküllerde difüzyon, jelleşme, reolojik özellikler.

 

 

CHE 446 Endüstriyel Atık Yönetiminin Temelleri (3-0)3

Endüstride atık yönetimine giriş, farklı metodlarda kullanılan reaksiyonların kinetiği, temel prosesler ve operasyonlar üzerine kimyasal çalışmalar, atık suyun saflaştırılması için kullanılan ekipmanların tasarımı, çevrenin korunması için alınan kontrol tedbirleri.

 

 

CHE 447 Mikroelektroniklerde Kimyasal Prosesler (3-0)3

Mikroelektronik işleme proseslerine giriş, silikon inceltme, kristal büyütme, kimyasal hız prosesleri ve kinetiği, kimyasal buhar depolama, birleştirme ve dopantların taşınımı, fiziksel ve fizikokimyasal hız prosesleri, mikroelektroniklerin üretiminde kullanılan kimyasal reaktörlerin ve proses ekipmanlarının tasarımı.

 

 

CHE 448 Seramik Teknolojileri (3-0)3

Kil, feldispatlar ve silikat minerallerinin ham maddeleri, yapısı ve özellikleri. Seramiklerin şekillendirilmesi ve pişirilmesi, camlaştırma. Hız prosesi teorisi ve faz denge diyagramlarının kullanımı. Beyaz porselen, refraktörler, emaye ve sırlar. Cam ve cam şekillendirme, özel seramikler.

 

 

CHE 452 Kimyasal Proses Optimizasyonu (3-0)3

Optimizasyon problemlerinin doğası ve yapılanması. Hedef fonksiyonlarının formülasyonu. Ünitelerin tek tek ve tüm akış şeması içinde optimizasyonuna genel bakış.

 

 

CHE 453 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3-0)3

Mühendislikte mikro bilgisayarların kullanımı. Metin işlemede kimya mühendisliği uygulamaları. Fortran programlama dili, veri tabanı programlama ve özet tablosu analizi. Birçok tasarım probleminin çözümü. 
Önkoşul: CENG200,CENG230 ve CENG240 derslerinden biri

 

 

CHE 454 Polimer Proses Analizi ve Tasarımı (3-0)3

Viskoelastik ortamın sayısal tanımı için gerekli kontinuum mekaniği araçlarının geliştirilmesi, , akışkan ve kontinuum mekaniği, ısı ve kütle aktarımında polimerik malzemelerin üretimi veişlenmesinin tanımında kimyasal kinetik prensiplerinin kullanılması.

 

 

CHE 461 Polimer Katkıları, Karışımlar ve Kompozitler (3-0)3

İşleme, yüzey ve optik özellik modifikasyonu, yangın geciktiriciler, UV koruyucuları, ‘blowing agent’larda kullanılan katkı maddeleri. Karıştırma ve kompatibilizasyonun prensipleri. Polimer karışımlarının termodinamiği, reolojisi ve morfolojisi. Kompozitlerin prensipleri, arayüzler, geometrik yönleri, elastik özellikleri. Laminet teorisine giriş. Kısa fiberle güçlendirilmiş plastikler. Kompozitlerin işlenmesi.

 

 

CHE 464 Polimer Malzeme Değerlendirilmesi ve Ürün Tasarımı (3-0)3

Gerilim, gerinim, doğrusal esneklik, sınırlı gerinim esnekliği, katı polimerlerin viskoelastik özellikleri. Polimerlerin gerilme ve yırtılma mukavemeti, gevşeme,  yüzey çatlaması, gevrek kırılma, çevresel gerilim kırılması, malzeme yorgunluğu, sertlik, darbe ve yırtık. Mekanik ve diğer özellikler üzerinden malzemelerin değerlendirilmesi. Plastik ürünlerin analitik tasarımı. Plastik ürünlerin proses tasarımı. Ürünlerin test edilmesi. Plastik ürün tasarımı üzerine vaka analizleri.

 

 

CHE 471 Su Arıtma Teknolojileri (3-0)3

Suyun yapısı. Sudaki safsızlıklar ve bu safsızlıkların zararlı etkileri. Asılı veya kolloidal ve iyonik olmayan safsızlıkların uzaklaştırılması. Çökeltmeyle suyu yumuşatma. İyon değişimi. Demineralizasyon prosesi ve sistemleri. Demineralizör ekipmanı tasarımları

 

 

CHE 472 Endüstriyel Reoloji (3-0)3

Zamana bağımlı Newtonian olmayan akışkanlar, yapısal zaman bağımlılığı, doğrusal viskoelastisite, süspansiyonlar, viskometrik ve genişlemeli akışlar, ölçülebilen reolojik özellikler, reolojik özelliklerin ölçümü için kullanılan deneysel metodlar. Cam yapımı, boya, kaplamalar ve polimer endüstrisindeki uygulamaları.

 

 

CHE 473 Işınım Yapan ve Yanmalı Sistemlerde Isı Transferi (3-0)3

Işıksız cisim ışınım kanunları ve uygulamaları. Siyah yüzeylerde ışınım değişimi. Soğurucu ortam içermeyen gri yüzeylerde ışınım değişimi. Soğutucu ortam içeren gri yüzeylerde ışınım değişimi. Yanma odalarında ışınım değişimi. Işınım taşınım denkleminin uygulamaları. Yanma odalarındaki taşınım denklemlerinin çözümleri.

 

 

CHE 482 Kimyasal Proses Güvenliği (3-0)3

Endüstriyel hijyen ve kayıp istatistikleri, toksikoloji, kaynak modeller (boru, tank vs.lerdeki deliklerde görülen akışkan sızıntıları) toksiklerin bırakılması ve dağılma modelleri, yangınlar ve patlamalar, kazaları önleyici tasarımlar, zararların saptanması ve risk değerlendirme, tarihten örneklerle kaza soruşturmaları.

 

 

CHE 490 Biokimyasal Mühendisliğin Temelleri (3-0)3

Hücre yapımı, hücre besinleri ve enzim kinetiği gibi biyolojik kavramların gözden geçirilmesi. Enzimlerin yüksek ölçekte üretimi. Biyoreaktör seçimi. Ürünlerin geri kazanımı ve saflaştırılması.

 

 

CHE 491 Kimyasal Ürün Mühendisliği I (3-0)3


Önkoşul: CHE203

 

 

CHE 492 Hammadde Kaynakları ve Dönüşüm Prosesleri (3-0)3


Önkoşul: CHE203

 

 

CHE 493 Kimyasal Ürün Mühendisliği II (3-0)3


Önkoşul: CHE203

 

 

CHE 494 CHE 494 Rezerv Mühendisliği II (3-0)3


Önkoşul: CHE204

 

 

CHE 495 Yeşil ve Sürdürülebilir Kimyasal Süreç Mühendisliği (3-0)3


Önkoşul: CHE203 ve CHE204

 

 

CHE 496 Arayüzey Olayları (3-0)3


Önkoşul: CHE305 ve CHEM112

 

 

CHE 498 Kimya Mühendisliği Üzerine Konular I (1-4)3

 

CHE 499 Kimya Mühendisliği Üzerine Konular II (1-4)3
Fakülte gözetiminde belirlenen, kimya mühendisliğinin yeni ve gelişen alanları hakkında öğrencilere bireysel ya da grup halinde verilen dönem projeleri. Yazılı bir rapor ve sunum. 
Önkoşul: CHE498


Son Güncelleme:
14/07/2023 - 05:40